เที่ยววิถีชุมชน ณ บ้านหนองส่าน จ.สกลนครภูผา ผืนนา ป่าล้อม ย้อมคราม คือ คำนิยามของ ชุมชนบ้านหนองส่าน จ.สกลนคร