#เวียดนาม : ไปมั้ยเธอ.. “เกิ่นเทอ” (Can Tho)“เกิ่นเทอ” ล่องเรือตลาดน้ำ นอนโฮมสเตย์ กินเฝอปู แทะ Lobster!