การเดินทางไม่มีวันสิ้นสุดใช้ชีวิตของเราให้เหมือนกับการเดินทาง