วัดน่าเที่ยวแดนดอยหลวงดอยหลวง เชียงดาว มีวัดที่น่าเที่ยวหลายวัด เป็นเสน่ห์ ของอำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ รองลงมาจากดอยหลวง ดอยนาง