วัดท่าตอน พระอารามหลวงวัดท่าตอนเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการยกฐานะ จากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง